سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدامیر حسین تقوی – دانشجوی فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه تهران
محمدرضا شهریاری – دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

کوتاه نمودن زمان پروژه ها که از طریق افزایش در منابع لازم جهت انجام فعالیتهای مورد نظر حاصل مـی شـود معمـولا در هنگـام اجـرای پروژه ها تبدیل به یک ضرورت خواهد شد . مجموعه روشها، الگوریتمها و نگرشهای موجود برای حل ایـن مـسئله بـا در نظـر گـرفتن شـیب هزینه فعالیتها به عنوان تنها شاخص محوری و با روشهای مختلفی تعریف شـده اسـت . روشـهای دسـتی ، برنامـه ریـزی ریاضـی ، الگـوریتم زیمنس، الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی از جمله رویکرد ها ی موجود جهت حل این مساله بوده انـد . در ایـن مقالـه ضـمن اضـافه کـردن دو شاخص کیفیت و ریسک که از شاخصهای حیاتی مورد تاکید استاندارد مدیریت پروژه PMBOK می باشند؛ به زمان وقـوع فـشرده سـازی و ارزش پول نیز توجه ویژه ای شده است . این مقاله مساله فشرده سازی را به عنوان یک مساله تصمیم گیـری چنـد شاخـصه MADM و بـر مبنای الگوریتم TOPSIS در نظر گرفته و به نتایج مورد نظر دست یافته است .