سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد آخوند – گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران، اهواز
مجتبی جعفرپور – گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران، اهواز

چکیده:

با در نظر گرفتن یک حالت عمومی اسپینی، پارامتر فشردگی اسپینی بهینه را، بر اساس تعریف سورنسن، برای اسپینهای ۱ تا ۱۰۰ ، محاسبه مینماییم . همچنین عملگرهـای اسپینی رادر مختصات قطبی – کروی معرفی نموده و تحول زمانی آنها را تحت تأ ثیر سه نوع هامیلتونی غیر خطی، بررسی می کنیم . سپس با انتخاب یـک حالـت همـدوس اسپینی اولیه، با جهت گیری دلخواه فضایی؛ کمینة فشرد گی اسپینی را برای اسپینهای ۱ تا ۵ ، با استفاده از عملگرهای یاد شده، بهدست می آوریم . همچنین وابـستگی زمـانی پارامتر فشردگی و توزیع احتمال فضایی اسپینی را برای اسپین ۵ مطالعه میکنیم .