سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروغ توبی – بابل، دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه نانوبیوتک
محسن جهانشاهی – بابل، دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه نانوبیوتک
عباسعلی رستمی – بابلسر، دانشکده شیمی، آزمایشگاه شیمی فیزیک

چکیده:

نانولوله های کربنی به دلیل دارا بودن سطح وسیع نانومتری ، ًتاثیر چشمگیری در بهبود سطح الکترود در سـاخت حـسگرها ایجـاد مـی نمایند . در این پرو ژه از نانولوله های با تعداد جداره های مختلف که از دو روش تخلیه قوس الکتزیکی و رسوب بخـارات شـیمیای ی تهیـه شده اند، استفاده گردید . ابتدا اکسیداسیون الکتروشیمیایی محلول اسید اوریک با استفاده از الکترود عریان و الکترود پوشیده شده بـانانولوله های مختلف انجام شده و پیکهای حاصل بررسی شدند . نانولوله کربنی چند دیواره تولید شده از روش تخلیه قـوس بـه عنـوان بهترین نانولوله کربنی ترفیع دهنده سطح الکترود به منظور ساخت نانوبیوسنسور معرفی می شود