مقاله فعاليتهاي قابل واگذاري دولتي به بخش تعاون استان خراسان جنوبي با توجه به تمايل و توان اين بخش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: فعاليتهاي قابل واگذاري دولتي به بخش تعاون استان خراسان جنوبي با توجه به تمايل و توان اين بخش
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليتهاي قابل واگذاري
مقاله بخش تعاون
مقاله خراسان جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين باور عمومي که دولت طي سالهاي گذشته بيش از اندازه بزرگ شده و اين امر روند رشد اقتصادي را با مشکل مواجه ساخته است، تحقيق حاضر در سال ۱۳۸۶ به بررسي نگرش مديران در زمينه سطح توان و تمايل بخش تعاون استان خراسان جنوبي در به عهده گرفتن تصديهاي دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي استان پرداخته است. جامعه آماري تحقيق شامل اعضاي هيات مديره تعاونيهاي فعال استان يعني۵۴۰ نفر مي باشدکه با استفاده از روش نمونه گيري گروهي و فرمول کوکران ۱۱۷ نفر از ميان آنها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در تحقيق حاضر به منظور جمع آوري داده هاي آماري از پرسشنامه و براي تجزيه و تحليل آنها از آزمون Z استفاده شده است. متغيرهاي تحقيق عبارتند از: الف) متغير وابسته شامل توان بخش تعاون در به عهده گرفتن تصديهاي دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي و ب) متغيرهاي مستقل شامل درک بخش تعاون از توان و تمايل خود براي به عهده گرفتن تصديهاي دولتي.
نتايج تحقيق نشان مي دهد با اينکه بخش تعاون استان تمايل لازم براي ورود به عرصه فعاليتهاي مختلف دولتي به ويژه در بخشهاي کشاورزي، دامپروري و خدمات را دارد ولي فاقد توانمنديهاي لازم در اين زمينه است. همچنين در قالب يک الگوي پيشنهادي، سبک مديريت دولت در طي فرايند واگذاري تصديها نشان داده شده است. بر اساس اين الگو، سپردن فعاليتهاي قابل واگذاري به بخش تعاون به سطح توان و تمايل آن بستگي دارد. نتايج، رابطه معنادار بين توان و تمايل و همچنين رابطه معنادار بين توان مديريتي و ساير توانمنديهاي لازم براي بخش تعاون را تاييدکرده است، در حالي که مهمترين ضعف توانمندي تعاون، در بعد مديريتي آن مي باشد.