مقاله فعاليت ايمونومدولاتوري آلوئه ورا در مدل حيواني مولتيپل اسكلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: فعاليت ايمونومدولاتوري آلوئه ورا در مدل حيواني مولتيپل اسكلروزيس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوئه ورا
مقاله فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا
مقاله آنسفالوميليت اتوايميون تجربي
مقاله مولتيپل اسکلروزيس
مقاله موش C57BL/6

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسيبي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشفيعي سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آلوئه ورا خواص بيولوژيكي متنوعي هم چون ايمونومدولاتوري و فعاليت هاي ضد توموري دارد. در مطالعه حاضر فعاليت ايمونومدولاتوري عصاره آلوئه ورا بر فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا و پيشرفت بيماري آنسفالوميليت اتوايميون تجربي به عنوان مدل حيواني مولتيپل اسكلروزيس مورد بررسي قرار گرفت.
روش كار: در اين مطالعه مداخله اي تجربي آنسفالوميليت اتوايميون تجربي با استفاده از پپتيد MOG35-55 و ادجوانت كامل فروند در موش هاي نر نژاد C57BL/6 ايجاد شد. موش ها در دو گروه درماني (هر گروه ۸ سر) با شرايط سني و وزني همسان قرار گرفتند. گروه تحت درمان روزانه ۱۲۰ ميلي گرم عصاره آلوئه ورا به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن از ۵ روز قبل از ايمونيزاسيون تا ۲۵ روز پس از ايمونيزاسيون دريافت كردند. گروه كنترل تنها بافر فسفات را بر اساس همين جدول زماني دريافت كردند. علايم بيماري روزانه تا ۲۵ روز پس از ايمونيزاسيون يعني زماني كه موش ها كشته شدند ثبت شد. فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا توليد شده از سلول هاي تك هسته اي طحالي با تكنيك اليزا سنجيده شد.
نتايج: درمان با آلوئه ورا به طور معني داري باعث كاهش علايم باليني آنسفالوميليت اتوايميون تجربي و تاخير در شروع بيماري شد. ميزان فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا توليد شده از سلول هاي تك هسته اي طحال موش هاي درمان شده با آلوئه ورا به طور معني داري نسبت به گروه كنترل كاهش يافت (p=0.012).
نتيجه گيري: آلوئه ورا باعث بهبودي و كاهش سطح فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا در مدل حيواني مولتيپل اسكروزيس مي شود.