مقاله فعاليت ضد دردي عصاره آبي گياه باز زايي شده دروزرا اسپاتولاتا (Drosera spatulata) در موش سفيد بزرگ به روش آزمون فرمالين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: فعاليت ضد دردي عصاره آبي گياه باز زايي شده دروزرا اسپاتولاتا (Drosera spatulata) در موش سفيد بزرگ به روش آزمون فرمالين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دروزرا اسپاتولاتا
مقاله ضد درد
مقاله آزمون فرمالين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلابي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پورعزتي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري زرمهري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رهام ‌پور كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: رجبيان طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: اختراعي طوسي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از گياهان باززايي شده عرصه نويني را در توليد داروهاي گياهي فراهم آورده است.
هدف: در اين پژوهش، اثر ضد دردي عصاره آبي بخش هاي هوايي گياه باز زايي شده Drosera spatulata از خانواده دروزراسه بر روي موش هاي سفيد بزرگ (۲۰۰-۲۵۰ گرم) نژاد اسپراگ با استفاده از آزمون فرمالين ارزيابي شده است.
روش بررسي: قطعات جدا کشت برگي گياه D. spatulata به مدت ۳ ماه بر روي محيط كشت جامد MS موراشيگ و اسكوگ فاقد هورمون و محتوي ۳ درصد (w/v) ساکاروز و ۰٫۷ درصد (w/v) آگار كشت شدند. سپس از بخش هاي هوايي گياهان باززايي شده عصاره آبي تهيه شد.
نتايج: عصاره در دوزهاي ۱، ۰٫۵، ۰٫۱،  (mg/kg, i.p.) 0.05به موش هاي سفيد بزرگ تجويز شد. عصاره در دوز(mg/kg, i.p.) 0.05  به طور معني دار (P<0.01) و وابسته به دوز پاسخ هاي خم کردن و تکان دادن پا را در موش ها کاهش داد. سديم ساليسيلات (۳۰۰mg/kg, i.p.) به عنوان شاهد مثبت استفاده شد. سديم ساليسيلات و عصاره هر دو به طور معني دار سبب کاهش درد در مرحله دوم آزمون فرمالين شدند، اما در مرحله اول آزمون تنها عصاره آبي اثر ضد درد داشت. همچنين نتايج نشان مي دهند که اثر ضد درد عصاره آبي گياه  D. spatulataممکن است به واسطه مکانيسم هاي کنترل کننده درد محيطي و مرکزي باشد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج پژوهش حاضر عصاره آبي اين گياه اثري مشابه با دوز موثر سديم ساليسيلات در کاهش درد نشان مي دهد.