مقاله فعاليت ضد قارچي اسانس Cinnamomum zeylanicum عليه جدايه هاي باليني آسپرژيلوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۶۶ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: فعاليت ضد قارچي اسانس Cinnamomum zeylanicum عليه جدايه هاي باليني آسپرژيلوس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Cinnamomum zeylanicum
مقاله آسپرژيلوس
مقاله فعاليت ضد قارچي
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: شكوه اميري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شمس قهفرخي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: شادزي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسپرژيلوزيس عفونت قارچي فرصت طلبي است که به وسيله گونه هاي مختلف آسپرژيلوس ايجاد مي شود. تظاهرات باليني و شدت بيماري بستگي به شرايط فيزيولوژيک بدن ميزبان، اندام هاي گرفتار شده و گونه هاي مختلف اين قارچ دارد. Cinnamomum zeylanicum يک گياه هميشه سبز ۱۰-۱۵ متري است که به خانواده Lauraceae تعلق دارد و بومي سريلانکا است. اسانس اين گياه داراي خواص ضد ميکروبي است.
هدف: بررسي خواص ضد قارچي اسانس اين گياه عليه جدايه هاي باليني آسپرژيلوس و تعيين  MICاسانس مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه از روش  Broth microdilutionاستفاده شد، به اين ترتيب که اسانس گياه با استفاده از دستگاه  Clevengerاستخراج و در گوده هاي ميکرو پليت بر جدايه ها اثر داده شد و سپس با توجه به کدورت ايجاد شده در گوده ها و انتقال به محيط آگار،MIC  آنها محاسبه شد.
نتايج: تعداد جدايه ها بيست و هفت عدد بود که مقادير
 MICبه اين شرح محاسبه شد: هشت جدايه: ۱٫۱۸mg/ml، شش جدايه: ۰٫۵۹mg/ml، چهار جدايه: ۰٫۲۹mg/ml، پنج جدايه: ۰٫۱۴mg/ml و چهار جدايه: ۰٫۰۷mg/ml.
نتيجه گيري: از آنجا که اسانس اين گياه بر تمامي جدايه هاي به کار رفته در اين تحقيق موثر بود ، لذا مي توان آن را به عنوان اسانسي موثر با خاصيت ضد قارچي معرفي نموده و بررسي خواص ضد قارچي آن را در شرايط Invivo توصيه نمود.