مقاله فعاليت ‌هاي ضد ميکروبي، آنتي‌اکسيداني، هماتولوژي و سميت سلولي اسانس ليموترش (.Citrus limon L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۷ منتشر شده است.
نام: فعاليت ‌هاي ضد ميکروبي، آنتي‌اکسيداني، هماتولوژي و سميت سلولي اسانس ليموترش (.Citrus limon L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضد ميکروبي
مقاله سيتوتوکسسيته
مقاله آنتي‌اکسيدان
مقاله روغن‌ هاي اسانسي
مقاله ليموترش (Citrus limon L.)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: قدري طلوع اله
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي ندوشن محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر فعاليت‌هاي ضد ميكروبي، آنتي‌اکسيداني، هماتولوژي و سيتوتوکسسيته اسانس ليموترش  (Citrus limon L.)مورد آزمايش قرار گرفت. نماي حساسيتي ميکروارگانيسم‌ها در برابر اسانس ليمو بر اساس حساسترين به مقاومترين به‌ترتيب زير بود: E.coli> K. pneumonia> S. aureus> Streptococcus faecalis> Candida albicans> P. aeruginosa. حداقل غلظت‌هاي مهاركنندگي (MIC) و كشندگي (MBC) اسانس تازه تعيين گرديد. اسانس، خاصيت كشندگي و مهاركنندگي ميكروبي خوبي بجزء در خصوص Pseudomonas  aeruginosa نشان داد. از اين رو خاصيت آنتي‌اکسيداني اسانس با روش بتا – کاروتن ‌زدايي انجام و نتايج مقايسه‌اي آنها با آنتي‌اکسيدان‌هاي سنتتيک استاندارد انجام شد. بازدارندگي پراکسيداسيون ليپيد به وسيله اسانس ليمو تقريبا برابر يا بيش از قدرت آنتي‌اکسيدان ‌هاي سنتتيک BHT و BHA بود. مقدار اسانس لازم براي %۵۰ راديكال‌ زدايي اسانس ليمو  22.81 mg / mlبود. به ‌طوري که محتواي فنلي و ظرفيت  DPPHزدايي براي هر اسانس مشخص و بعد نسبت بين محتواي فنلي و ظرفيت  DPPHزدايي تعيين گرديد. فنل كل اسانس خالص ليمو 57.43 mgGAE / mg بود. بازدارندگي پراکسيداسيون ليپيد به وسيله اسانس ليمو تقريبا برابر يا بيش از قدرت آنتي‌اکسيدان‌هاي سنتتيک BHT و BHA بود.قدرت آنتي‌اکسيداني احيا فريک در سرم خون موشهايي که به مدت يک ماه و روزانه به ميزان ۱۰۰ ميکروليتر اسانس گاواژ شده بودند افزايش نشان داد. به‌نحوي که تاثيرات درماني در نتيجه تغذيه اسانس توسط موشها در خون آنها ديده شد. غلظت %۵۰ کشندگي (IC50) اسانس ليمو بر عليه سلولهاي Hela و خون محيطي به ‌ترتيب ۰٫۹۷ و ۰٫۵۷ ميکروگرم در هر ميلي‌ليتر تعيين گرديد. بنابراين نتايج نشان مي‌دهد که اسانس ليمو با احتياط و فقط پس از تعيين دوز مورد مصرف قرار گيرد.