سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی عبدالملکی – گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
صحبت بهرامی نژاد – گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی پژوهشکده بیوتکنولوژی ومقاومت به خشکی، دانشگاه رازی
سعید عباسی – گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده:

عصاره برخی از گیاهان به دلیل دارا بودن ترکیبات خاص دارای خواص ضد قارچی می باشند . در این مطالعه تأثیر عصاره اندام های هوائی گیاهان بابونه، اکالیپتوس، فرفیون ومارچوبه که با استفاده از حلال های آب، متانول واتانول استخراج شده است، بر روی چهار گونه قارچ بیماری زای گیاهی ، Rhizoctonia solani، Fusarium oxysporum ، Phytophthora dershleri و Bipolaris sorkiniana درغلظت ۵ میلی گرم در لیتر درشرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره آبی گل بابونه دارای بازدارندگی خوب بر رشد میسلیوم قارچها بود در حالی که عصاره متانولی واتانولی گل بابونه فاقد تأثیر قابل ملاحظه ای بودند. عصاره آبی اکالیپتوس تنها بر رایزوکتونیا موثر بود در حالی که عصاره متانولی واتانولی خاصیت بازدارندگی (قارچ ایستایی) خوبی بر رشد هر چهار قارچ داشت. در فرفیون (شیر سگ) تنها عصاره اتانولی بر بایپولاریس موثر بود ونهایتا عصاره های مارچوبه فاقد تأثیر بودند.