سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجتبی عبدالملکی – کارشناس ارشد بیماری شناسی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه راز
صحبت بهرامی نژاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

بررسی فعالیت ضد میکروبی متابوایت های ثانویه گیاهی راهی برای پیدا کردن ترکیبات حیاتی جدید علیه قار چها و باکتری ها می باشد. در این مطالعه عصاره غنچه های معطر میخک هندی (Synzygium aromaticum) با استفاده از حلال های آب گرم، متانول، اتانول، استون و کلروفرم اس تخراج و روی چهار قارچ بیماریزای گیاهی شامل : Pythium aphanidermatum ،Bipolaris oryzeae ،Machrophomina phaseolina و Cytospora chrysosperma مورد آزمایش قرار گرفت. ارزیابی اثرات ضد قارچی و بررسی حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) عصاره های گیاهی بر اساس روش دیسک کاغذی (paper disc) انجام شد. نتایج حاصل از بررسی خاصیت ضد قارچی غلظت های مختلف عصاره ها نشان داد که این گیاه اثر بازدارندگی (قارچ ایستایی) بسیار خوبی بر رشد قارچ های مورد بررسی در این مطالعه دارد. بیشترین تاثیر بازدارندگی مربوط به عصاره استخراجی با حلال اتانو ل و استون و علیه گونه های C. chrysosperma و P. uphanidermatum بود.