سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
پریسا علی دوست سلیمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
پرگل قوام مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه بیولوژی دریا
مهسا علی دوست سلیمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده:
پژوهش ها نشان داده است که برخی از متابولیت های به دست آمده از اسفنج ها شبیه متابولیت های حاصل ازمیکروارگانیسم ها )نظیر باکتری ها و قارچ ها( وابسته به آن ها می باشد. این متابولیت ها، حاوی ترکیبات شیمیایی جدیدی هستند که می توانند منبع مناسبی برای تولید آنتی بیوتیک ها جدید و ترکیبات ضد سرطان باشند. در ارتباط با قارچ های مرتبط با اسفنج می توان گفت، جنس های متعلق به Ascomycota در محیط آزمایشگاهی نسبتا راحت کشت می یابند و فراوانی بیش تری را در اسفنج ها دارند. در میان اکتینوباکترهای قابل کشت نیز می توان Micromonospora ،Mycobacterium ، Rhodococcus ، Nocardia ، Micrococcus ، Kytococcus و Kocuria را نام برد. اسفنج های دریایی منبع بسیاری از میکروارگانیسم ها با فعالیت های بیولوژیک می باشد اما اطلاعات محدودی از تنوع میکروبی اسفنج های خلیج فارس در دسترس است. لذا با توجه به اهمیت بیولوژی اسفنج ها، هدف از مقاله حاضر بررسی فعالیت بیولوژیکی باکتری ها و قارچ های مرتبط با اسفنج ها همراه با نگاهی به اسفنج غالب خلیج فارس می باشد