سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اکبر اسمریان نسب – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی گرایش آموزش مدیران استادیار دانش
داریوش غلام زاده – دکترای مدیریت منابع انسانی مشاور در توسعه منابع انسانی و رهبری

چکیده:

این مقاله با محور قرار دادن رویکرد شایستگی ها، رویکردی نظام مند را برای توسعه رهبری معرفی می کند . در رویکرد نظام مند، اقداماتی منسجم در مرحله درونداد، فرآیند و برونداد به انجام می رسد و به این ترتیب از پراکنده کاری و موازی کاری و نیز اهمال کاری در توسعه رهبران جلوگیری می کند . در این مقاله برای هر یک از مراحل توسعه رهبری با دیدگاه سیستمی، روش ها و فنونی معرفی می شود که با محور قرار دادن شایستگی ها، با هم دیگر دارای انسجام و پیوستگی می باشند . فنون معرفی شده در مرحله انتخاب رهبران، فنون انتخاب چندمرحله ای و مرکز ارزیابی می باشد . در مرحله پرورش، فنون متعددی در حوزه های آموزش، کسب تجربه و نیز خودیاری معرفی می شود و همچنین با تعریف شاخص هایی، اثربخشی رهبران را در مرحله برونداد سیستم، مورد ارزیابی قرار می دهد . در این مقاله همچنین به وجود عوامل تسهیل کننده توسعه رهبری اشاره شده و الگویی برای نهادینه سازی رهبری در بافت سازمان معرفی می شود .