سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شیخانی – دانشجوی دوره دکتری بیوارکتریک دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلا
سید محمد فیروزآبادی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.
مهیار جان احمدی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

چکیده:

در مطالعات الکتروفیزیولوژیک با اعمال ولتاژهای تحریک ثابت به صورت Voltage-Clamp به سلول در مجاورت محلول های یونی با غلظت های مختلف و مهار کننده کانالهای یونی موجب فعالیت یا عدم فعالیت یک یا هر دو دریچه کانالهای پتاسیمی و سدیمی می شوند و با ثبت جریان عبوری از غشاء کینتیک این دریچه ها بررسی می شود. در این تحقیق مدل Hodgkin-Huxley یک سلول تحریک پذیر در نظر گرفته شده و با شبیه سازی آن، اثر و ولتاژهای تحریک پیش پالس Step در کنترل زمان های فعالیت کانال های وابسته به ولتاژ سدیمی و پتاسیمی دنبال می شود. شکل کلی تحریک را به منظور کنترل زمان باز و بسته شدن (Gating) و تفکیک کردن فعالیت کردن فعالیت کانال های سدیمی و پتاسیمی طراحی و سپس مشخصات و پارامترهای آن با اعمال روی مدل و بررسی پاسخ ها مشخص گردید. در بررسی حاضر، سیگنال تحریک مناسبی جهت تفکیک فعالیت کانالهای سدیمی و پتاسیمی با هدایت حداکقر در طول مدت تحریک سلول ارائه می شود.