مقاله فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۱ تا ۶ ساله تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهرستان جهرم در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۱ تا ۶ ساله تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهرستان جهرم در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم خوني
مقاله فقر آهن
مقاله کودکان
مقاله هموگلوبين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرنداور نحله
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانيان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کم خوني فقر آهن يکي از شايع ترين مشکلات تغذيه اي درکودکان بوده و در کاهش توانايي هاي عملي و علمي نقش زيادي دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع کم خوني فقر آهن وعوامل مرتبط با آن در کودکان ۱تا ۶ ساله تحت پوشش مراکز بهداشتي شهرستان جهرم انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر به صورت توصيفي – تحليلي و به شکل مقطعي با نمونه گيري به روش چند مرحله اي از۳۸۰ کودک ۱ – ۶ساله شهرستان جهرم انجام شد. داده ها با کمک چک ليستي در خصوص اطلاعات دموگرافيک، وضعيت سوء تغذيه، ابتلا به بيماري ها، ميزان هموگلوبين، آهن آزاد وآهن باند شده سرم از مراکز مختلغ بيمارستاني جمع آوري شدند. سپس داده هاي بدست آمده با هدف تعيين فراواني شيوع کم خوني فقر آهن مورد بررسي آماري قرار گرفتند.
يافته ها: از تعداد ۳۸۰ کودک مورد بررسي با متوسط سن ۳۳٫۷ ماه، تعداد ۲۱۲ نفر (۵۵٫۸ درصد) پسر و بقيه دختربودند. بيش از ۹۴ درصد آن ها ترم با ميانگين وزن تولد ۳۲۰۰ گرم به دنيا آمده بودند. ۴۶٫۳ درصد ازکودکان دچار کم خوني و ۱۸٫۷ درصد دچار کمبود آهن بودند و درکل ۱۸٫۲ درصد کم خوني فقرآهن داشتند. ۶۰ درصد از مبتلايان به کم خوني فقر آهن در سن يک سالگي و ۲۱٫۷ درصد در سن دوسالگي بودند، اما هيچ مورد در ۶ سالگي مشاهده نشد. باوجودي که کم خوني در دختران بيشتر از پسران بود، ولي اختلاف معني داري از نظر کم خوني فقر آهن در دو جنس مشاهده نشد (۱۸٫۴ درصد در برابر ۱۷٫۹ درصد). ۱۱٫۶ درصد از مبتلايان، زيرمنحني صدک سوم در منحني رشد بودند.
بحث و نتيجه گيري: به لحاظ اين که ۶۰ درصد از مبتلايان به کم خوني فقر آهن، در سن ۱ تا ۲ سالگي قرار داشتند، لذا توجه هرچه بيش تر به مصرف مکمل آهن در اين سنين ضروري است.