مقاله فقر آهن و عوامل مرتبط در اهداكنندگان خون مستمر مرد در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۵۲ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: فقر آهن و عوامل مرتبط در اهداكنندگان خون مستمر مرد در اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداكنندگان خون
مقاله كم خوني فقر آهن
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسايلي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي شيده
جناب آقای / سرکار خانم: جابري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به از دست دادن آهن در هر اهداي خون و گزارش هايي از فقر آهن در اهداکنندگان مستمر، اين مطالعه جهت ارزيابي شيوع فقر آهن در اهداکنندگان مستمر مرد و تعيين ارتباط آن با عوامل مرتبط انجام شد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه توصيفي تحليلي، ۲۵۳ اهداکننده مستمر مرد در سال ۱۳۸۶ بررسي شدند. آزمايش شمارش کامل خون، آهن و فريتين سرم براي اين افراد انجام شد. نتايج توسط برنامه  SPSS15با آزمون همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها:۳۲  اهداکننده (%۱۲٫۶) کم خوني فقر آهن (Hb<12.5 g/dl) داشتند. ۶۷ اهداکننده (%۲۶٫۶) آهن سرم پايين (<50mg/dl)،۱۳۵  اهداکننده (%۵۴٫۹) سطح فريتين پايين (<17ng/ml) و ۱۳ اهداکننده (%۵٫۱) هماتـوکريت کمتـر از %۳۸ داشتند. بين تعداد اهداي خون ساليانه و تعداد كل اهداي خون با مقدار هموگلوبين، هماتوکريت، آهن و فريتين سرم رابطه معکوس وجود داشت (به ترتيب براي اهداي خون ساليانه P<0.001، P<0.005، P<0.009 و P<0.001 و براي تعداد كل اهداي خون به ترتيب P<0.001، P<0.004، P<0.001 و P<0.023). مقـدارMCV  نيز با افزايش تعداد اهداي خون ساليانه کاهش يافت (P<0.01).
نتيجه گيري: ذخاير آهن پايين در اهداكنندگان مستمر مرد ارتباط قابل ملاحظه اي با دفعات اهداي خون ساليانه و تعداد كل اهداي خون داشت. با توجه به لزوم حفظ اهداكنندگان مستمر، لازم است تا کمبود ذخاير آهن در اين افراد تشخيص و برطرف گردد تا بتوان از کاهش تعداد اهداکنندگان مستمر جلوگيري كرد.