مقاله فقر و كودك آزاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۷۱ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: فقر و كودك آزاري در ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله فقر
مقاله كودك آزاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني قهفرخي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: اين مقاله با رويكرد فقر قابليتي (Capability Poverty Approach) به بررسي تاثير برخي از موانع در برابر رشد قابليت هاي انساني مانند درآمد خانوار، نوع منزل مسکوني، منطقه محل سکونت و کار کودکان بر وقوع پديده کودک آزاري پرداخته است.
روش: مقاله برگرفته از نتايج پژوهش مروري درباره كودك آزاري است و در آن يافته هاي مطالعات پيشين در اين زمينه به صورت نظام مند و در چارچوب نظريه ساختار اجتماعي ارايه و بررسي شده اند.
يافته ها: وقوع پديده کودک آزاري متاثر از عوامل تعيين کننده فقر قابليتي مانند درآمد خانوار، نوع منزل مسکوني، منطقه محل سکونت و کار کودکان است. تقريبا همه مطالعات با بررسي انواع آزار و غفلت دركودكان تاييد كرده اند كه كودك آزاري در خانواده هاي فقير و با وضعيت اقتصادي ضعيف شايع تر از ساير طبقات است.
بحث و نتيجه گيري: در خانواده هاي فقير امكان تامين حداقل نيازهاي اساسي كودكان براي والدين ناممكن يا بسيار دشوار است، به علاوه به دليل اولويت تامين حداقل درآمد ممكن براي ادامه حيات خانواده، غفلت (Neglect) از كودكان در اين خانواده ها به طرز محسوسي بيشتر از خانواده هاي با درآمد متوسط يا بالا است.
در جمع بندي نهايي هر چند فقر تنها متغير توضيح دهنده آزار كودكان نيست اما از زواياي مختلف يكي از مهم ترين عوامل زمينه ساز کودک آزاري است.