مقاله فقر کودکان و بازار کار در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: فقر کودکان و بازار کار در ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار کار
مقاله چرخه فقر
مقاله فقر کودکان
مقاله مشاغل رسمي و غيررسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داورپناه صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: راغفر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي آغميوني منيژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه ساختار بازار کار به منظور شناخت ارتباط بين نوع شغل، محل سکونت، ويژگي هاي سرپرست خانوار و نيز فقر کودکان راهنماي مناسبي براي سياست گذاران در تخصيص منابع عمومي براي کاهش فقر کودکان است. هدف اصلي اين مطالعه فراهم کردن تصويري روشن از وقوع فقر با توجه به ارتباط فقر کودکان با بازار کار در ايران است.
روش شناسي: با استفاده از داده هاي هزينه درآمد خانوار ۱۳۸۵ مرکز آمار ايران ابتدا ترکيب بازار کار بر حسب مشاغل عمومي، خصوصي و اجاره بگير تعيين و سپس با استفاده از شاخص فوستر، گرير، توربک (۱۹۸۴) خانوارهاي فقير شناسايي شدند. در ادامه بر اساس نوع شغل سرپرست خانوار، جنسيت، ميزان تحصيلات و منطقه سکونت (شهري ـ روستايي) خانوارهاي فقير در هر زير گروه جمعيتي محاسبه، سپس نسبت کودکان عضو خانوارهاي فقير به تعداد کل کودکان محاسبه مي شود. و در ادامه با توجه به ويژگي هاي اين خانوارها به ارزيابي فقر کودکان مي پردازيم.
نتايج: از جمله نتايج اين مطالعه كه مي توان به آن اشاره کرد آن که جمعيت کثيري از کودکان فقير (۸۰٫۵۸ درصد) در خانوارهاي با سرپرست مرد که در بخش خصوصي رسمي شاغل اند، زندگي خود را مي گذرانند. ۴٫۳۵ درصد فقر کودکان در خانوارهاي زن سرپرست شاغل در بخش خصوصي قرار دارند. اين تصوير از شيوع فقر در ايران، چالش هاي به شدت مهمي را براي موفقيت هر طرح به منظور اصلاح اقتصادي فراهم مي کند.