مقاله فقر کودک: تعريف ها و تجربه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: فقر کودک: تعريف ها و تجربه ها
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر کودک
مقاله محروميت از حقوق بشر
مقاله يونيسف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نسرين دوست ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: آمارهاي گزارش شده از فقر کودک در اوايل قرن حاضر، سبب تقويت انگيزه ها براي مطالعه درباره اين موضوع شده است. با انگيزه مشابهي، اين مطالعه بر آن است كه ضمن بررسي «مباني نظري فقر کودک»، زمينه را براي تحقيقات آينده در اين باره فراهم کند.
روش: بررسي سير تاريخي مطالعات نظري انجام شده درباره بحث مذکور با توجه به نتايج مطالعات تجربي و تجربيات کشورهاي درگير موضوع.
يافته ها: فقر کودک يعني محروميت انسان هاي زير ۱۸ سال از منابع مادي، معنوي و عاطفي لازم براي زنده ماندن و پيشرفت کردن.
نتايج: در تعريف فقر کودک، به جاي تمرکز صرف بر درآمد سرانه خانوارها، بايستي به نقض حقوق کودکان توجه شود. با چنين تعريفي، نيمي از کودکان جهان در فقر به سر مي برند و اکثر آنان در مناطق روستايي زندگي مي کنند. همچنين، دختران نسبت به پسران بيشتر در معرض خطر فقر قرار دارند.