سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ملاحسینی –
هراتی –
اکبری –
عبادی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب و تجمع فلزات سنگین در اندامهای ذرت علوفه‌ای (S.C704) که بخش قابل ملاحظه‌ای از اراضی کشاورزی در جنوب شهر تهران را به خود اختصاص داده است طرح آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴تیمار و ۳تکرار انجام شد که تیمارها شامل آب چاه و غلظتهای متفاوتی از آب چاه و فاضلاب شامل آب چاه (۱w)، ۱/۳آب فاضلاب و ۲/۳ آب چاه(۲w)، ۲/۳ آب فاضلاب و ۱/۳ آب چاه (۳w) و فقط آب فاضلاب (۴w) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نتایج تجمع عناصر سرب، مس، روی، کروم و کادمیوم ذر گیاه ذرت نشان داد که ما بین تیمار شاهد و تیمارهای تحت آبیاری با فاضلاب تجمع عنصر سرب و عناصر روی و مس در گیاه ذرت به ترتیب در سطح ۱% و ۵% اختلاف معنی داری را نشان می‌دهد. همچنین بررسی مقایسات میانگین نتایج مذکور نشان داد که بیشترین مقدار تجمع عناصر سرب و مس بترتیب معادل ppm 11/1 وppm 10/6 در تیمار ۴w و بیشترین مقدار تجمع عنصر روی معادل ppm34/9 در تیمار ۳w بوده است. از طرفی بررسی وضعیت تجمع عناصر فوق در اندامهای مختلف گیاه ذرت نشان داد که تجمع عناصر سرب، مس، روی، کروم و کادمیوم در اندامهای ساقه، برگ و دانه تفاوت آماری معنی داری ما بین تیمارهای آزمایش ندارند ولی در اندام ریشه تجمع عناصر سرب، مس، روی، کروم و کادمیوم اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% ما بین تیمارهای آزمایش نشان می دهند. لذا نتیجه می‌شود در اراضی تحت آبیاری با فاضلاب در صورت امکان، از مخلوط آب چاه و فاضلاب استفاده شود، همچنین با توجه به پتانسیل تجمع فلزات سنگین دراندام ریشه و به منظور جلوگیری از انتقال این عناصر به جیرة غذائی دام و انسان از مصرف ریشه گیاهان تحت آبیاری با فاضلاب خصوصا محصولات غده ای و ریشه ای خودداری نمود.