سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عرب پور یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
فرشته رشچی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش، فلوتاسیون انگلوزیت در حضورکلکتورهای آمیل زانتات پتاسیم و آئروفلوت با استفاده از سـلول میکروفلوتاسیون هالیموند مطالعه شده است . pH و غلظت بهینه برای کلکتورهای آمیل زانتات پتاسیم وآئروفلوت تعیین شده و تأثیر بی کربنات سدیم بر بازیابی انگلوزی ت در حضور کلکتور پتاسیم آمیـل زانتـات نـشان داده شـده است . تأثیر درجه حرارت بر سولفوراسیون انگلوزیت و واکنش انگلوزیـت سـولفوره شـده باکلکتورهـای پتاسـیم آمیل زانتات و آئروفلوت به صورت تابعی از غلظت کلکتور و سولفور سدیم ارزیابی شده است . درصد بازیـابی به شدت با تغیی ر pH فلوتاسیون و غلظـت کلکتـور تغییـر نمـوده وسولفوراسـی ون سـطحی باعـث کـاهش مـصرف کلکتور به مقدار حدود هشت مرتبه شده است .