مقاله فلور رويشگاههاي Artemisia sieberi در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۴۵ تا ۶۶۰ منتشر شده است.
نام: فلور رويشگاههاي Artemisia sieberi در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استپ درمنه
مقاله فلور
مقاله شکل زيستي
مقاله مناطق خشک و نيمه خشک
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: عصري يونس
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تنوع گياهي رويشگاههاي Artemisia sieberi در ايران مورد مطالعه قرار گرفت. اين رويشگاهها در دشتهاي دامنه اي و آبرفتي فلات مرکزي ايران با سه اقليم نيمه خشک، خشک خفيف و فراخشک واقع هستند. دامنه ارتفاعي اين رويشگاهها ۲۳۵۰ – ۸۳۰ متر بالاتر از سطح دريا، دامنه بارندگي سالانه ۳۵۰٫۱ ۵۹٫۵ ميلي متر و دامنه دماي متوسط سالانه ۲۰٫۸ ۱۲٫۵ درجه سانتي گراد است. نمونه هاي گياهي از ۳۴ رويشگاه A. sieberi واقع در ۱۰ استان کشور در طول سه فصل رويشي بين سالهاي ۱۳۸۵ – ۱۳۸۴ جمع آوري گرديدند. پس از انتقال نمونه ها به هرباريوم مرکزي ايران با استفاده از فلورهاي مختلف مورد شناسايي قرار گرفتند. سپس شکل زيستي گياهان جمع آوري شده بر اساس سيستم رونکيه تعيين گرديد. در مجموع ۳۷۲ گونه گياهي در رويشگاههاي A. sieberi تشخيص داده شد. از اين تعداد دو گونه بازدانه، ۳۱۸ گونه نهان دانه دو لپه اي و ۵۲ گونه نهان دانه تک لپه اي است که به ۴۲ تيره و ۱۹۵ جنس تعلق دارند. بازدانگان يک تيره و يک جنس، دولپه ايها ۳۴ تيره و ۱۶۶ جنس و تک لپه ايها هفت تيره و ۲۸ جنس را به خود اختصاص مي دهند. در ميان گياهان اين رويشگاهها، تيره هاي Asteraceae (18درصد)، ۱۰٫۲) Chenopodiaceae درصد(، Fabaceae (8.9 درصد) و Poaceae ( 7.8درصد) به ترتيب بيشترين تعداد گونه ها را به خود اختصاص مي دهند. شکل زيستي گونه هاي گياهي رويشگاههاي A. sieberi نيز نشان مي دهد که در اين رويشگاهها تروفيتها با ۴۰ درصد، فراوان ترين شکل زيستي مي باشند و پس از آنها همي کريپتوفيت ها با ۲۸٫۸ درصد قرار دارند.