مقاله فلور منطقه شكار ممنوع حنا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: فلور منطقه شكار ممنوع حنا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله گونه هاي آسيب پذير
مقاله شکل زيستي
مقاله منطقه شكار ممنوع حناي اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدين سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي فلور هر منطقه از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا فهرست گياهان، شناسنامه اي مفيد براي هر منطقه و پتانسيل هاي آن به حساب مي آيد. منطقه شكار ممنوع حنا به مساحت ۲۰۴۵۲ هکتار در قسمت جنوبي استان اصفهان واقع شده است. در اين مطالعه فلور، فرم زيستي و گونه هاي در معرض خطر منطقه شكار ممنوع حنا معرفي شده است. عمليات برداشت ميداني در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در منطقه اجرا شد. ابتدا با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي ۱:۵۰۰۰۰، محدوده اراضي منطقه روي نقشه ترسيم شد. سپس با جمع آوري گونه هاي گياهي موجود در منطقه و شناسايي آنها بر اساس منابع، تدوين فهرست گونه هاي گياهي انجام شد. بر اساس اين مطالعه، در اين منطقه ۳۰۷ گونه گياهي متعلق به ۲۰۹ جنس و ۵۱ تيره گياهي شناخته شده است. بر اساس اين مطالعات، خانواده Asteraceae با تعداد ۳۳ جنس و ۵۲ گونه بيشترين گونه ها را داراست. بر اساس شكل زيستي رانكيه به ترتيب ۵۰٫۵ درصد گونه هاي همي كريپتوفيت، ۲۳٫۱ درصد تروفيت، ۱۱٫۴ درصد گونه هاي كامفيت، ۶٫۸ درصد گونه هاي فانروفيت، ۸٫۱ درصد گونه هاي ژئوفيت در منطقه مي رويد. درصد بالاي گونه هاي همي كريپتوفيت و كامفيت نشان دهنده سازگاري گونه هاي چندساله به شرايط آب و هوايي و ادافيكي (خاكي) منطقه است. در منطقه شكار ممنوع حنا ۷۶ گونه گياهي دارويي و صنعتي متعلق به ۶۷ جنس و ۲۹ خانواده وجود دارد. در فهرست خانواده هاي Asteraceae و Lamiaceae هر كدام با ۱۳ و ۱۲ گونه بيشترين تعداد نيز گونه هاي دارويي را به خود اختصاص داده اند. در منطقه مورد مطالعه، ۴۱ گونه آسيب پذير و “در معرض انقراض” وجود دارد كه ۲۸ گونه در فهرست  LR (Lower Risk)، ۹ گونه در فهرست گياهان آسيب پذير (Vulnerable) و ۴ گونه از آنها در فهرست DD (Data Deficient)  قرار مي گيرند.