مقاله فناوري آرايه هاي تنوع (DArT): روشي پرتوان در استفاده موثر از خزانه ژن گياهان زراعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۵ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: فناوري آرايه هاي تنوع (DArT): روشي پرتوان در استفاده موثر از خزانه ژن گياهان زراعي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري آرايه هاي تنوع (DArT)
مقاله ريزآرايه
مقاله بهنژادي مولكولي
مقاله تنوع ژنتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي اولادي علي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي صمدي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوري آرايه هاي تنوع (DArT) روشي كارآمد در استفاده بهينه از پتانسيل تنوع در خزانه ژن گونه هاي زيستي براي تعيين ژنوتيپ افراد و شناخت توزيع تنوع ژنتيكي در درون و بين جمعيت ها و خزانه هاي ژني براي مديريت موثر ذخاير توارثي و برنامه هاي بهنژادي است. DArT نشانگري مبتني بر دورگ گيري ريزآرايه هاي تنوع DNA است و قادر به ارزيابي هزاران جايگاه ژنومي بطور همسو و همزمان براي شناسايي وجود چندشكلي در سراسر ژنوم صرفا در يك آزمون منفرد است، بدون اينكه نيازي به هرگونه اطلاع پيشين از توالي ژنوم باشد. سرعت و وضوح بالاي كار و هزينه نسبتا پايين اين نشانگرها به ازاي مقدار اطلاعات حاصل از ژنوتيپ فرد، قابليت انتقال اين نشانگرها بين جمعيت هاي اصلاحي گوناگون و نيز امكان اتوماسيون كامل اين فناوري وجهه ممتاز آن نسبت به ساير نشانگرهاي رايج است. نشانگرهايDArT  چندشكل در هر آرايه تنوع قابل رديابي و گردآوري مجزا در قالب آرايه هاي غني از چندشكلي براي تحقيقات بعدي در زمينه هاي گوناگون بهنژادي گونه هاي خويشاوند است.