مقاله فناوري آموزشي در تربيت بدني و چالشهاي فرارو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: فناوري آموزشي در تربيت بدني و چالشهاي فرارو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربيت بدني
مقاله فناوري آموزشي
مقاله رسانه هاي آموزشي متعامل
مقاله آموزش چندرسانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نياز كشورها به افراد آموزش ديده در بخش ورزش و روند تغييرات ساختاري آموزش در سطوح عالي ضرورت بهره مندي از فناوري را در آموزش بيش از گذشته مطرح كرده است. با توجه به جوان بودن جمعيت در ايران و ايجاد نگرش مثبت به موضوع ورزش، بهره مندي از فناوريهاي نو و رسانه ها در آموزش ورزش پاسخي به نياز جامعه است. يكي از مشكلات فراراه آموزش مبتني بر فناوري، قطع تعامل بين عناصر آموزش و از ميان رفتن محيط عاطفي ـ انساني يادگيري است.
در اين مقاله، ضمن بررسي روند تكوين فناوريهاي آموزشي و نفوذ آن در آموزش تربيت بدني، با اتكا به شواهد پژوهشي، و نيز مطالعه تاثير اين پديده در كيفيت آموزش الگويي عرضه شده كه استوار بر آموزش چندرسانه اي در تربيت بدني است. هدف از تدوين اين الگو كاهش افت كيفيت آموزشي و حفظ حداقل تعامل لازم بين عناصر آموزشي است.