سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
امین چاروسه – کارشناس ارشد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

چکیده:

گسترش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به خصوص شبکه جهانی اینترنت، امکان به وجود آمدن کسب و کارهای متنوعی را در اختیار انسان ها در هر گوشه ای از جهان قرار می دهد. در این مقاله پس از معرفی فرصت های جدیدی که بر اثر گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به وجود می آید هر کدام از آنها به طور مختصر شرح داده شده و نمونه های موفقی از آنها ارائه می گردد. سپس با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی ساده با انتخاب چند کشور به عنوان نمونه، همبستگی میان سهم کارکنان شاغل در بخش ICT نسبت به کل شاغلین به عنوان متغیر وابسته و سهم سرمایه گذاری در R&D بخش ICT نسبت به کل سرمایه گذاری در R&D سهم هزینه های R&D از تولید ناخالص ملی و سهم هزینه های آموزشی از تولید ناخالص ملی ، به عنوان متغیرهای وابسته با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مورد بررسی قرار گرفته است.