سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حیدر بنایی – فوق لیسانس طراحی صنعتی و مدیر کل مناسب سازی بنیاد شهید و امور ایثارگرا

چکیده:

در جامعه بشر ی در جهان امروز در صد قابل توجه ی مبتلا به معلول یت جسم ی و روان ی هستند که در حوادث مختلف طبیعی و غ یر طب یعی عارضشان شده و زندگی دشواری را میگذارنند با یک مقایسه کوچک نسبت به کسانی که از جسم و روان سالمی برخوردارهستند مشاهده میگردد که همواره مشکلات ، آنها را دچار ناتوان یهایی می کند و زندگی شان در تنگناهائی قرار میگیرد که باعث فشارهای روحی میگردد. افرادی که معلول جسم ی وحرکت ی هستند بالطبع با مشکلات ب یشتری دست و پنجه نرم میکنند و محدود یتهای جسمی شان آنها را در رنج و سخت ی فراوان قرار م یدهد . در ا ینجا عدالت اجتماع ی حکم م یکند که دانشمندان و استادان دانشگاهها و دانشجو یان به خصوص طراحان صنعت ی با جد یت در ا ین ضم یمه تحق یقات عم یق ی داشته باشند تا بتوانند
طرحهای مناسب برا ی ا ین افراد ارائه دهند تا روند زندگی برا یشان به سهولت زندگ ی د یگران انجام شود و با وسا یل کمکی طراح ی شده به یک اس تقلال نسب ی دست یابند و البته معلول ین به وسا یل کمکی بسیاری در زندگی نیازمندند ، در یک س یکل شبانه روز ی از هنگام ب یدار شدن از خواب تا انتها که شامل استفاده از دستشوئ ی و استحمام و صرف صبحانه و آماده شده برا ی خ روج از منزل بطور کل فضای داخل خانه ، اطاق خواب ، آشپزخانه ، حال ، دستشو یی و غیره و همچنین در راه رس یدن به مقصد از پیاده رو و خیابان ودر محیط کار ، اطاق و م یزکار و میز غذا خور ی و نمازخانه و استفاده از وسائل نقل یه عمومی و شخصی و تهیه نیازها ی منزل از بازار وگذراندن اوقات فراغت در پارکها و سینماوچایخانه و یا اماکن عموم ی ، وزارتخانه ها ، و دانشگاهها و کتابخانه ها و عبور از پ یاده رو و عرض خیابان و ….. غیره میشود .باید امکانات کمکی به حدی باشد تا آنها همانند دیگران از موقعیتهای اجتماعی بهره مند گردند.