سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرتضی اشرفی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
امیر احمدپور – کارشناس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
اسماعیل مهدی پور – دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی و کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی وزارت بازرگ

چکیده:

توسعه روستایی بطور مشخص یکی از وجوه مهم فعالیت های توسعه در سراسر جهان است . افزا یش توان و آمادگی مد یران و دست اندرکاران بخش روستا یی برا ی درک پیچیدگی ها ی فزاینده و ارائه راه حل ها ی راهبردی نیازمند اطلاعا ت با یسته و مف ید، بمنظور گز ینش و اجرا ی بهتر پروژه ها، طرح ها و سیاست ها ی توسعه روستایی م ی باشد . فناوری اطلاعات و ارتباطات م ی تواند یک فرصت طلا یی برا ی مد یران روستا یی بمنظور کسب آمادگی و پاسخگویی به چالش ها و تنگناهای روستایی فراهم آورد .
مقاله حاضربا استفاده از اطلاعات اسنادی و پیمایشی و آمار کلان کشور ی، به بررسی اهداف پژوهش پرداخته شده است . بدین منظور ۲۰ ده یار و ۱۲ شورا ی اسلام ی روستا بصورت تصادف ی از روستاها ی مختلف انتخاب و با آنها مصاحبه صورت گرفت . در تحق یق حاضر زم ینه های پیدایش، توسعه و دستاوردهای مهم فناور ی اطلاعات و ارتباطات و سوالات رو یاروی ترویج در رابطه با ICT بعنوان دست اندرکار مدیریت روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
یافته های تحقیق نشان داد ع لاوه بر اینکه ICT بر بهر ه وری و کارایی مدیران روستایی اثر مثبتی دار د، تأثیر ICTبر مدیران روس تایی آثار مفید دیگری را برای روستاها به همراه دارد که در متن مقاله به آن اشاره شدهاست .
در پایان براساس یافته های تحقیق راهبردهایی جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوبتر ارائه گردیده است