سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی بحرینی زارچ – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدیه ادیب زارچی – دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرک

چکیده:

فناوری اطلاعات در حقیقت پدیده ای فرهنگی است و مهمترین چالش جوامع، ایجاد بسترهای فرهنگی- اجتماعی برای بهره مندی بهینه از فناوری اطلاعات میباشد. توسعه اینترنت به ساماندهی فرهنگهای نوینی منجر شده که محورهای فرهنگساز جوامع را با تحولاتی بنیادین روبرو ساخته است. سوال اساسی این است که عملکرد ما در قبال تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی فناوری اطلاعات چیست و چه باید باشد؟ هدف این پژوهش تاکید بر ماهیت فراابزاری فناوری اطلاعات و درک صحیح جهت ایجاد زیرساختهای مغزافزاری و سازمانافزاری در کنار سختافزار و نرم-
افزار میباشد. بیان این مساله در ساختار حکومت دینی ضرورت بیشتری داشته و امنیت ملی را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا بر جهت گیری مراکز فرهنگساز به دیده بانی، پیش بینی و برنامه ریزی تعاملات جامعه و دهکده جهانی تاکید شده است.