سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی کرمی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه
امیرحسین علی بیگی – استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرما

چکیده:

توسعه نظیر هر مفهوم دیگری نمی تواند با یک رویکرد جداگانه حاصل شود و نیازمند کوشش های متمرکز و رویکرد عالی تری است که جنبه های مختلف ولی مربوط به هم را نظیر فناوری، نظارت مناسب، منابع طبیعی و استفاده موثر آن ها و مشاورک تمام ذینفعان با هم فراهم کند. با توجه به موارد فوق اهمیت برنامه ریزی و ارتباطات در پیشرفت هر کوشش مبتنی بر توسعه نمی تواند در نظر گرفته نشود. مشخص شده است که تغییرات فناوری، به خودی خود و به طور خودگار، موجب توسعه نمی شود. مزایا و منافعی که فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و یا قابلیت آن را دارد، سبب می شود به فرایند ارتباطات، ارزشی افزوده شود که در آینده در برنامه ریزی منظور می شود. این موضوع در حال حاضر مورد تاکید قرار نگرفته است و همگان واقفند که اطلاعات اطلاعات به هنگام دقیق و مرتبط، شرط لازم برای برنامه ریزی، اجرا نظارت و ارزیابی است که عناصر کلیدی در فرایندهای توسعه هستند.
در این مقاله که به شیوه تحلیل- کتابخانه ای عمیق صورت گرفته، ضمن توضیح فناوری اطلاعات در ادامه به معرفی پایداری و عناصر کلیدی در توسعه پایدار می پردازیم و در پایات مشخص می کنیم که اطلاعات به هنگام دقیق و مرتبط شرط لازم برای برنامه ریزی، اجرا ، نظارت و ارزیابی است که عناصر کلیدی در فرآیند های توسعه هستند.