سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید نعمتی – کارشناس ارشد برنامه ریزی مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده:

در گذشت ه کل یه مراحل اجرا یی یک پروژه تعم یراتی اعم از زمان بندی ، مراحل انجام پروژه ، ارتباط بین قـسمتهای مختلـف و جمـع آوری و ثبت اطلاعات، بصورت سنتی و کم و ب یش ناقص انجام م یشد . امروزه اهمیت اقتصاد باعث رشـد و تکامـل ارتباطـات و اسـتفاده روز افـزون از فناوری اطلاعات در ه مه شئون کار و زندگی از جمله برنامه ریز ی ۱ شده است . با توجه به تولیدروزانـه ۲ میلیـارد فـوت مکعـب گـاز و ۸۰۰۰۰ بشکه میعانات گازی به ارزش حدود ۵ م یلیون دلار ( به قیمت متوسط جهانی ) در فـاز ۲ و ۳ پـارس جنـوبی ، برنامـه ریـزی و اجـرای مـنظم تعمیرات اساسی در ا ین دو فاز ازا همیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه بازای هر روز تعجیل درزمان تعمیرات در هـر فـاز بـیش از ۲ میلیـون دلار صرفه جویی اقتصادی حاصل می شود .
در یک سیستم برنامه ریزی صحیح، پیاده سازی ارتباط مناسب جهت تبادل اطلاعات میان ارکان پروژه از ضـروریات مـی باشـد . تکنولـوژی اطلاعات ابزار سودمندی است که در ا ین زم ینه مورد استفاده قرار م یگیرد . با استفاده از تکنولوژی اطلاعات ، یک پروژه تعم یراتی کاملا مـنظم و در کمتر ین زمان انجام می شود . تهیه یک سازمان مناسب، گردش کار، سیاست گذاری مبتنـی بـر اصـول فنـی، اسـتفاده از نـرم افزارهـای مدیریت تعمیرات و نرم افزارهای برنامه ریزی ، مقدمه اجرای یک برنامه تعمیراتی منظم و بهینه می باشد . در این مقاله نحوه تعریف هر پروژه و برنامه ریزی آن و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم بکار گرفته شده در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد .