سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید متقی طلب – رشت، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مهدی حاجی حسینی –

چکیده:

از جمله روش های مهم برای تولید جوجه های با وزن بیشتر در زمان تفریخ، تزریق مواد مغذی در تخم مرغ است. در این تحقیق، اثر تزریق محلول اسید آمینه در تخم مرغ های مادر گوشتی روی جوجه درآوری، وزن جوجه های یک روزه و صفات اقتصادی در دوران رشد مورد بررسی قرار گرفت. ۳۷۵ عدد تخم مرغ در قالب یک طرح کاملا تصادفی به ۵ تیمار تقسیم شدند.تزریق در روز ۸ جوجه کشی صورت گرفت. تیمار ها عبارت بودند از :۱- گروه شاهد (بدون تزریق) ۲- تزریق ۰/۵ میلی لیتر آب مقطر داخل کیسه هوایی ۳- تزریق ۰/۵ میلی محلول اسید آمینه داخل کیسه هوایی ۴- تزریق ۰/۵ میلی لیتر آب مقطر داخل کیسه زرده ۵- تزریق ۰/۵ میلی لیتر محلول اسید آمینه در کیسه زرده. تزریق محلول اسید آمینه در کیسه هوا، نرخ جوجه درآوری تخم مرغ ها را به طور معنی دار کاهش داد (p < 0/01). وقتی تصحیح وزن جوجه های یک روزه بر اساس وزن تخم مرغ انجام گرفت، جوجه های تولیدی از تخم مرغ های تیمار شده با تزریق اسید آمینه در کیسه زرده، میانگین وزن بالاتری را نسبت به سایر گرو هها نشان دادند (p < 0/05) و مصرف خوراک در این گروه از جوجه ها در هفته دوم بطور معنی دار بالاتر بود p < 0/05). ضریب تبدیل این گروه از جوجه ها در هفته اول پرورش در مقایسه با سایر تیما رها کاهش معنی داری را نشان داد p < 0/05). استنتاج کلی این است که تزریق اسید آمینه در کیسه زرده می تواند به عنوان یک روش مؤثر در افزایش وزن جوجه های تولیدی و بهبود عملکرد اقتصادی جوجه ها در نظر گرفته شود.