سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

غلامرضا توکلی – دانشجوی دکتری مدیریت ( تحقیق در عملیات ) دانشگاه تربیت مدرس ( درمقطع رسا

چکیده:

الف ) سازمان هایی که از نعمت اضطراب بقابهره مندمیباشندلحظه ای آرام وقرارندارندواضطراب یادگی ری درآنها به وضوح دیده میشود . امروزه درسازمانهاآموزش یک سرمایه گذاری تلق ی میشود . اما اشتباه مرسوم در کشورمان این است که تصورمیشودچون آموزش یک سرمایه گذاری است پس به هرقیمت وتاهراندازه ای باید هزینه کرد . سازمانهابایدبدانندکه سفربین دانش فردی،یادگیری فردی ویادگیری سازمانی یک مسیرطولانی است که بایدمدیریت شود .
ب ) شش سیگمایک پارادا یم نوین استراتژیک ازنوآوری مدیریت برای بقاءشرکتهاوسازمانهادرقرن بیست ویکم میباشدکه به سه موضوع اساسی اشاره دارد : اندازه گیری آماری،استراتژی مدیریت وفرهنگ کیفیت شش سیگمااولین مرتبه توسط موتورولابه عنوان یک برنامه استراتژیک درسال ۷۸۹۱ بکارگرفته شد . صرفه جویی حاصل ازبکارگیری شش سیگمادرموتورولاازسال ۱۹۸۷ الی ۷۹۹۱ معادل ۳۱میلیارددلاربود . شرکت SDI سامسونگ که ازاوایل سال ۱۹۹۷ شش سیگما رابکارگرفته است سالانه معادل ۱۵۰ میلیون دلارصرفه جویی رااعلام نموده که ناشی ازبکارگیری متدولوژی شش سیگمادرآن شرکت بوده است ج ) آموز ش اثربخش،اتفاقی، حاصل نمی شود . آموزش باید معماری شودتایادگیری فردی ویادگیری سازمانی محقق شود . ما درمؤسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی بادراختیارداشتن مجتمع دانشگاهی مدیریت ومهندسی صنایع ازسال ۱۳۸۱به طراحی واجرای آموزش به شیوه یادگیری درعمل Action Learning ( پرداخته ایم که هم اکنون درحال اجرای دوردوم این آموزش هامی باشیم . هدف اصلی اینالگوی آموزشی حل مساله وتحقق بهبودازطریق توسعه شبکه انسانی بهبودبامتدولوژی شش سیگما ( به صورت درون زا ) میباشد . این شیوه آموزش بحدی کارآمد می باشد که چندین برابرهزینه های آموزشی انجام شده را درهمان دوره اول وهمزمان با برگزاری آموزش ها به سازمان بازمی گرداند . هدف ازتحریر این مقاله معرفی این الگوی اثربخش آموزشی وارایه تجربیات حاصل از اجرای عملی آن در بیش از ۳۰ صنعت دفاعی، به منظورالگوبرداری واستفاده سایرواحدهای صنعتی ( تولیدی وخدماتی
( کشور می باشد .