مقاله فنولوژي بنه .Pistacia atlantica Desf subsp. mutica (F. & M.) Rech در جنگلهای خلخال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۴۸ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: فنولوژي بنه .Pistacia atlantica Desf subsp. mutica (F. & M.) Rech در جنگلهای خلخال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنولوژي
مقاله خلخال
مقاله پسته وحشي
مقاله ارتفاع
مقاله جهت
مقاله حرارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي کيا يونس
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه خصوصيات فنولوژيكي گونه پسته وحشي در دو منطقه از جنگلهاي شهرستان خلخال (مزرعه و كندرق) در دو محدوده ارتفاعي (۱۴۵۰ متر و ۱۶۵۰ متر از سطح دريا) و در جهت جنوبي از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ مورد بررسي قرار گرفت. براي اين مطالعه ۳۰ اصله درخت در هر منطقه انتخاب و كدگذاري شدند. از ابتداي فروردين هر سال (شروع فصل رويش) تا موقع خزان كامل هر ۷ تا ۱۰ روز يكبار اطلاعات فنولوژيكي درختان ثبت گرديد. خصوصيات فنولوژيكي مورد بررسي عبارت بودند از تاريخ جوانه زني، تاريخ تشكيل برگ، گلدهي، تشكيل ميوه، رسيدن ميوه و ريزش برگ. نتايج نشان داد كه تاريخ جوانه زني هفته چهارم فروردين تا هفته اول ارديبهشت، تاريخ گلدهي هفته دوم تا سوم ارديبهشت، تشكيل ميوه هفته سوم تا چهارم ارديبهشت، رسيدن ميوه، هفته اول تا هفته دوم آبان و ريزش برگ هفته دوم تا هفته سوم آذرماه مي باشد. نتايج تجزيه و تحليل آماري نشان داد که مراحل مختلف فنولوژيكي با سالهاي مورد مطالعه و ارتفاعات مختلف اختلاف معني داري با هم دارند. محاسبه ضریب همبستگي نشان داد كه ميان بارندگي با شروع جوانه زني و گلدهي همبستگي منفي و معني داري وجود دارد.