مقاله فنولوژي و عملکرد دانه ذرت رقم هيبريد ۶۰۴ در تداخل با علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۶۵ تا ۳۸۵ منتشر شده است.
نام: فنولوژي و عملکرد دانه ذرت رقم هيبريد ۶۰۴ در تداخل با علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت
مقاله زمان سبز شدن
مقاله شبيه سازي و فيلوکرون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فرح وش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشير عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر رقابتي سلمه تره بر فنولوژي و عملکرد ذرت دانه اي رقم هيبريد ۶۰۴ آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب با طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال ۱۳۸۷ در مزرعه آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در منطقه کرکج تبريز اجرا شد. تيمارها شامل ترکيب پنج سطح تراکم سلمه تره (۱، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ بوته در هر متر طول از رديف) در چهار سطح زمان نسبي سبز شدن آن (همزمان، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ روز پس از سبز شدن ذرت) همراه با شاهد عاري از علف هرز بود. نتايج نشان داد که با ۳۰ روز تاخير در سبز شدن سلمه تره نسبت به ذرت فيلوکرون برگ ذرت ۱٫۵ روز کاهش پيدا کرد. زمان تا ظهور گل آذين نر از ۶۱ روز در شاهد و سطوح تراکم ۱ و ۴ بوته سلمه تره در هر متر طول از رديف کاشت به ترتيب به ۶۶ و ۶۷ روز در تراکم هاي ۱۲ و ۱۶ بوته آن در هر متر از رديف افزايش يافت. رقابت سلمه تره موجب کاهش معني دار عملکرد دانه ذرت شد. شدت تاثير زمان سبز شدن سلمه تره بر عملکرد دانه ذرت بيشتر از تراکم آن بود. کاهش عملکرد دانه ذرت در زمان هاي اول تا چهارم سبز شدن سلمه تره نسبت به شاهد به ترتيب ۶۴%، ۳۸%، ۱۵% و ۸% و در تراکم هاي مختلف سلمه تره به ترتيب صفر، ۲۳%، ۳۵%، ۴۶% و ۵۳% بود. مدل دو پارامتري کوزنس و همکاران از دقت و کارآيي بالاتري در شبيه سازي عملکرد دانه ذرت برخوردار بود.