سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سیدزیداله میرکاظمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان

چکیده:

با توجه به اهمیت بررسی فنولوژی درختان جنگلی و با درنظر گرفتن اینکه مطالعات فنولوژی به عنوان مطالعات پایه در مدیریت جنگل نقش موثری را دارا می ب اشند باید در شناخت توده های جنگلی اقدام نمود ودراین راستا ضرورت مطالعات فنولوژی که یکی از مباحث علم اکولوژی می باشد از ضرورت خاصی برخوردار می باشد این طرح در منطقه شرق استان گلستان و جنگل لوه به اجرا درامد و با توجه به بازدیدهای صحرایی سه قطعه نمونه ۲۰۰×۲۰۰m به شکل مربع و بنحوی انتخاب شدند که تغییرات عمده اب و هوایی و ارتفاعی را در برداشته باشند و از کلیه درختان تحت بررسی درماههای مختلف سال دردفعات متعدد بازدید بهعمل امد و مشاهدات در جداول مربوطه درج گردید. نتایج به دست امده بطور خلاصه در مورد گونه بلوط بلندمازو درارتفاعات مختلف بشرح زیر ارائه می گردد ارتفاع از سطح دریا ۶۰۰ متر اغاز گلدهی هفته چهارم اسفند ظهور برگ هفته دوم فروردین شروع خزان برگ، هفته اول ابان خاتمه خزان برگ هفته سوم اذر شروع خزان بذر، هفته چهارم مهر خاتمه خزان بذر، هفته چهارم ابان. ارتفاع از سطح دریا ۱۰۰۰ متر اغاز گلدهی هفته دوم فروردین، ظهور برگ، هفته چهارم فروردین – شروع خزان برگ هفته چهارم مهر خاتماه خزان برگ، هفته چهارم ابان – شروع خزان بذر، هفته سوم مهر – خاتمه خزان بذر، هفته دوم ابان