سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی سوفسطائی – شرکت سامان انرژی اصفهان
فریبرز کریمی – شرکت سامان انرژی اصفهان

چکیده:

مهمترین هدف از تشکیل حوزه های دفن زباله شهری و جمع آوری بیوگاز تولیدی آنها جلوگیری از تصاعد گازهای گلخانه ای مانند متان و نیز استفاده از انرژی تجدیدپذیر موجود در بیوگاز آن می باشد . در این مقاله ضمن معرفی ساختار کلی حوزه های دفن زباله شهری مدرن، تکنیک های مختلف جمع آوری بیوگـــاز لندفی ــل ( حــوزه های دف ــن زبال ـه شهری ) مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای م ؤثر بر عملکرد تکنیک های مذکور تشریح می گردد . از دیگر مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، ارائه یک طرح بهینه و اقتصادی با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی و کاربردی سیستم های مختلف جمع آوری بیوگاز در دنیا برای لندفیل های منطقه زینل شهرستان اصفهان می باشد .