این مشکلات به خاطر موضوع سمینار است و یا به خاطر نوع صحبت کردن سخنران است؟ چه دلیلی وجود دارد که فرد نمی تواند آن طور که – نشسته حرف میزند، بایستد و سخن بگوید؟ مطمئناً تفاوتی وجود ندارد، اما در عمل این محقق نمی شود. ارائه سخنرانی هنری است که هر کسی نمی تواند ان را از میان دیگر استعدادها و نبوغ بیابد و به کار برد. ارائه سخنرانی به طرز موجز و مفید آرزوئی است که نوع بشر همیشه برای نیل به آن  کرده می کند.

گروهی سخنرانی را در ردیف هنر تئاتر دانسته و گروهی دیگر آن را بخش از هنر تئاتر ذکر کردهاند. زیرا در هنر تئاتر کلام و تصویر از ارکان اساسی آن است و فن بیان و خطابه به بلکه گروههای دیگری ۳۱ مردم نیز سخنرانی میکنند. گاه انها به منظور آگاهی بخشیدن، s به منظور تربیت کردن، گاه برای ترغیب افراد به کاری یا خرید کالایی و گاه به منظور دفاع از کار تحقیقی، سخنرانی ارائه می کنند. در همه این موارد سخنران میخواهد از طریق گفتگو پیام خود را انتقال دهد. بنابراین شاید بتوان گفت همه سخنرانی ها یک منظور مشترک دارند.

سخنرانی راهی برای ابلاغ پیام و روشی سریع و بالقوه برای فهماندن مسائل و موضوعات مورد نظر میباشد و در آن سه عنصر سخنران، موضوع سخنرانی و مستمع وجود دارد. سخنرانی صرف انتقال یک سری مباحث نیست بلکه دریافت موضوع توسط مخاطب نیز بخشی از هدف سخنرانی تلقی می شود. در طی سخنرانی، سخنران باید بتواند هنر خود را در فهم مسائل و تسلط بر موضوعات مورد اشاره خود به نمایش گذارد و زمینه ای را برای ایجاد سؤال و بحث در مخاطبین حول موضوع ارائه شده فراهم سازد. در طی سخنرانی، ارائه دهنده باید قادر باشد تا مخاطبین خود را نسبت به موضوعات ارائه شده توجیه و متقاعد نماید. بنابراین ارائه سخنرانی، ضمن در معرض قضاوت قرار دادن سخنران برای نمایش هنر و قدرت تسلط وی بر موضوع میتواند محلی برای بیان ایدههای تازه ویافته های منتشر نشده باشد.

علاوه بر این چون زبان انگلیسی به طور گسترده در مشاغل مختلف درسطح بینالمللی استفاده می شود، به کارگیری لغات و تکنیکهای استفاده شده در یک سخنرانی .انگلیسی زبان میتواند به عنوان یک سرمایه با ارزش تلقی گرددآماده سازه، و اوائه یک سمسنا ده سازی و اراته ی سمینار با نوجه به اینکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بایددر طول دوران تحصیل خود در حوزه موضوعات علم – موضوعی و یا موارد تحقیق شده در آزمایشگاه یا مزرعه سمینار ارائه نمایند و از پایاننامه خود با سخنرانی و ارائه سمینار دفاع نمایند، ضرورت دارد نحوه ارائه سمینار را به عنوان یکی از مهارت ها بیاموزند و به جنبه های مختلف آن آگاه شوند. ارائه سمینار کار مشکلی است و تنها زمانی  که دانشجو بر موضوع خود مسلط باشد می تواند این کار را انجام دهد.