سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شعله بلوچ –

چکیده:

این نوشته ، گزارشی است از کندوکاوی که برای شناخت بنای تاریخی موسوم به خان. تهامی ، واقع در بافت قدیمی شهر کاشان در سال ۱۳۸۵ صورت گرفت.
رمز و رازها و توانایی های شگفتی آور نهفته در گوشه و کنار این بنا، موجب شد که دامن. تحقیق به سوی شناخت نظم ، تناسب ، تقارن، هماهنگی ، ایستایی ، زیبایی ، و یکپارچگی سازه و معماری به عنوان کلیتی که تکیه بر علم هندسه و دانش اندازه دارد، سوق یابد. تحلیل اندازهها در نقشه ها یا نماها و مقاطع و تحلیل کالبدی بنا ما را به علل ایستایی آن نزدیک کرد. سرعت در ساخت ، سلامت در ایستایی و پایداری و ماندگاری در طول زمان، دستاوردهای ناشی از رعایت نظم ، تناسب ، زیبایی و تقارن طرح، هندسه و محاسبات دقیق است که در این بنای گسترده با تنوع فضایی قابل توجه ، به صورت کلیتی یکپارچه متبلور شده است. این پژوهش به وضوح بیانگر این مسئله است که رویکرد ما نسبت به بناهای تاریخی و معماری ایران که سرتاسر کشورمان را تحت پوشش
دارد. باید دگرگون شود و باید مسائل را از دیدگاه دیگری نگریست.