پرسشهایی برای تمرین و بحث

۲- واژه چیست؟

۳- واژه بندی چیست؟

– جمله کدام.

۵- مراحل ساخت جمله را نام برده و پیرامون هر کدام به اختصار توضیح دهید.

۶- منظور از انتخاب واژه چیست؟

۷- تنظیم واژه ها چگونه انجام می شود؟

۸- نموداری در مورد تشكل نوشته به سلیقه خودتان تنظیم

۹- فواید نظام پاراگراف بندی را بیان نماید.

در بحث مربوط به شیوه نوشتن گیان گردید که رعایت چند اصل مهم ضروری است. حدود برنامه این کتاب توضیح داده شد. اینک درباره نشان گذاری سخنی خواهیم داشت.

نشان گذاری در حقیقت تکمیل کننده ساخت جمله بوده و بعد دیگری نیز بر آنمیافزاید. حق این بود در همان فصلی که در مورد شیوه نوشتن بحث گردید، این موضوع هم عنوان می شد. اما با توجه به اهمیت ویژه آن ترجیح داده شد که فصلی دیگر به آن اختصاص دهیم.

نشان گذاری چیست؟

نشانها به علائمی گفته می شوند، که پیام گیرنده (خواننده) را کمک می نماید تا آنچه که پیام دهنده (نویسنده) منظور و نظر داشته است، به راحتی دریافت نماید. به کار بردن علائم و نشانها در نوشتن، به منظور جلوگیری از لغزش در خواندن و درک مفاهيم به طور .کامل، نشانگذاری نامیده می شود

همانطور که در جدول ۱- ۱ صفحه ۲ این کتاب ملاحظه می فرمایید، در ارتباط حضوری، پیام دهنده از امکانات زیادی برخوردار است، مانند: حرکت دست، اشاره با انگشتان، حرکاتی در عضلات صورت، اضافه نمودن آهنگ به برخی از کلمات. این امکانات برای پیام گیرنده نیز که در همان مکان حضور دارد، قابل استفاده و در درک و فهم مطلب مفید فایده است. اما در نوشته امکان استفاده از امکانات مزبور وجود ندارد. بنابراین می توان با استفاده از نشان ها و علائم به نوشتهها، بعدی دیگری داد و قدرتی دیگر نشان گذاری ترجمه واژه Punctulation میباشد. همانطور که ملاحظه میفرمایید، ترجمه واژه مزبور نقطه گذاری است، لکن چون علائم م ورد استفاده به استثنای چند تا دارای شکل و صورت دیگری است، به آنها عنوان نشان داده شده و واژه مزبور نشان گذاری ترجمه گردیده است.

نشان گذاری تاریخی کهن داشته و در بیشتر نوشته هایی که از دوران باستان رسیده است؛ آثاری نشان ها ملاحظه گردیده که این نشان ها کمایشگر نوشته مورد استفاده Aldus Manutius قرار می گرفته است. تا اینکه محقق ایتالیایی به نام که تلفظ ایتالیایی آن (آلدو و مانوزیو) میباشد ( ۱۴۵۰-۱۵۱۵ م.) در تکمیل نشان گذاری

بر داشته است