مقاله فون و فعاليت هاي ماهانه پشه خاکي ها در کانون ليشمانيوز جلدي شهرستان بوشهر در سال ۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: فون و فعاليت هاي ماهانه پشه خاکي ها در کانون ليشمانيوز جلدي شهرستان بوشهر در سال ۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز
مقاله فلبوتوموس
مقاله پشه خاکي
مقاله بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزاني عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه ييان عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فولادوند مرادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: بهراميان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: بيماري ليشمانيوز جلدي در استان بوشهر، يکي از بيماري هاي شايع بومي است که افزايش شيوع آن را در بعضي از مناطق استان، بويژه شهرستان بوشهر در سال هاي اخير شاهد بوده ايم. کنترل موثر اين بيماري در صورتي امکان پذير است که اطلاع دقيقي از اپيدميولوژي بيماري (انگل، ناقل و مخزن) وجود داشته باشد. آگاهي از فون و فعاليت ماهانه ناقلين، يکي از اساسي ترين اطلاعاتي است که در اقدامات مربوط به کنترل آنها مورد نياز بوده و بي توجهي به جنبه هاي مختلف زيستي حشره ناقل، مي تواند موجب شکست استراتژي هاي کنترلي گردد.
مواد و روش ها: اين بررسي که يک نوع مطالعه توصيفي مقطعي است در سال هاي ۱۳۸۶-۸۷ در چهار روستاي آلوده شهرستان بوشهر انجام گرديد. اين مطالعه که نوعي مطالعه فونستيک و وفورگيري ماهانه پشه خاکي ها است با روش استاندارد تله چسبان انجام شد. نمونه ها با روش مرفولوژيک و استفاده از ميکروسکوپ نوري و کليد هاي شناسايي معتبر مورد شناسایي قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه  15952پشه خاکي صيد و ۱۶ گونه (شامل ۶ گونه از جنس فلبوتوموس و ۱۰ گونه از جنس سرژنتوميا) شناسايي شد که هشت گونه آن براي اولين بار از اين شهرستان معرفي مي گردد که عبارتند از: فلبوتوموس مونگولنسيس، فلبوتوموس کوکازيکوس، فلبوتوموس انصاري، سرژنتوميا تيبرياديس، سرژنتوميا کلايدئي، سرژنتوميا آنتناتا، سرژنتوميا ايرانيکا، سرژنتوميا پالستينسيس. گونه هاي غالب در اين بررسي به ترتيب عبارت بودند از: فلبوتوموس پاپاتاسي-سرژنتومياسينتوني و فلبوتوموس آلکساندري. در اماکن خارجي از نظر وفور گونه، سرژنتومياسينتوني و در اماکن داخلي (انساني و حيواني) فلبوتوموس پاپاتاسي گونه غالب بود. فعاليت ماهانه پشه خاکي ها از نيمه اول فروردين ماه آغاز و در نيمه اول دي ماه خاتمه مي يابد و اوج فعاليت آنها در نيمه اول تيرماه مي باشد. اوج فعاليت ماهانه فلبوتوموس پاپاتاسي در نيمه اول مرداد ماه مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به طول مدت ۹ ماهه فعاليت پشه خاکي ها در اين شهرستان، و اوج فعاليت آنها به ويژه فلبوتوموس پاپاتاسي، برنامه ريزي و اجراي عمليات کنترل ناقل در تير ماه از اهميت خاصي برخوردار است.