مقاله فون و وفور پشه هاي آنوفلينه و کوليسينه شهرستان گناباد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: فون و وفور پشه هاي آنوفلينه و کوليسينه شهرستان گناباد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پشه
مقاله فون
مقاله کوليسيده
مقاله گناباد
مقاله وفور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني اول ريابي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پشه ها مهمترين ناقلين بيماري در جهان محسوب مي شوند که بيماري هاي مهمي را به انسان منتقل مي کنند. امروزه حاشيه نشيني شهرها و استقرار در مساکن غير استاندارد افزايش يافته که اين خود تغييرات اکولوژيکي و دستکاري هاي طبيعت را به همراه داشته است. رخداد اين دگرگوني ها شرايط را براي رشد و تکثير ناقلين بيماري زا مهيا کرده است. اين مطالعه به منظور آشنايي با اکولوژي و بيولوژي پشه هاي شهرستان گناباد طراحي گرديده تا بتوان در مواقع خطر در کوتاه ترين زمان به مبارزه با آنها اقدام کرد.
روش تحقيق: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي است که در ۴ منطقه روستايي درب صوفه، کورشک، شهاب و سنجدک انجام شد. جهت صيد پشه ها از فروردين تا شهريور ماه ۱۳۸۷ به مدت هر ۱۵ روز اين کار صورت مي گرفت که جهت نمونه برداري لارو و پوپ پشه ها از روش ملاقه زني و جهت صيد بالغ پشه ها از روش صيد دستي و تله نوراني استفاده شد که اين صيد از اماکن و پناه گاه هاي اطراف محيط هاي لاروي صورت گرفت. نمونه هاي صيد شده جهت تعيين گونه به آزمايشگاه منتقل و با استفاده از استريوميکروسکوپ و ميکروسکوپ بر اساس کليد تشخيص پشه هاي ايران تعيين هويت مي شدند.
يافته ها: در مجموع ۲۳۰ نمونه پشه (۱۷۰ عدد لارو و ۶۰ عدد بالغ) با سه روش ملاقه زني، صيد دستي و تله نوراني صيد گرديد که سه گونه Anopheles superpictus، C uliseta longiareolata و Culex pipiens شناسايي شد که وفور آنها به ترتيب آنوفل سوپرپيکتوس ۱۰ عدد لارو (۴٫۳۴ درصد)، کوليستا لانجي آريولاتا ۱۶۰ عدد لارو و ۵۰ عدد بالغ (۳۲/۹۱ درصد) وکولکس پي پينس ۱۰ عدد بالغ (۴٫۳۴ درصد) بود و حداکثر فعاليت آنها بين خرداد تا تير ماه معين گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به گونه هاي به دست آمده و اينکه اين پشه ها از ناقلين مهم مالاريا و بيماري هاي ويروسي محسوب مي شوند آموزش مردم در اين مناطق در خصوص بيماري هاي ناقل زاد لازم مي باشد.