مقاله فيتوپلانکتون هاي موجود در مخزن دو نفتکش در اسکله نفتي بندر خارک ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: فيتوپلانکتون هاي موجود در مخزن دو نفتکش در اسکله نفتي بندر خارک ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خليج فارس
مقاله جزيره خارک
مقاله فيتوپلانکتون
مقاله آب توازن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنگ پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عوفي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي بشر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه در سال ۱۳۸۷ با هدف بررسي وضعيت گونه هاي فيتوپلانکتوني انتقال يافته از آب توازن دو شناور تجاري پايانه نفتي خارک جهت کنترل و پيشگيري از آسيب هاي زيست محيطي در سطح ملي و منطقه اي انجام شد. اين تحقيق بعنوان نيمي از طرح مطالعاتي آب توازن شناورهاي ترمينال نفتي جزيره خارک انجام گرفته است. در اين راستا نمونه برداري با به کارگيري تورهاي پلانکتون گير با چشمه تور ۲۰ ميکرون براي فيتوپلانکتون صورت گرفت. در مجموع ۶ جنس فيتوپلانکتون  Ceratium sp., Rhizosolenia sp., Coscinodiscus jonesianus, Eucampia sp., Chaetocerus diversicurvatus Thalassionema nitzschoides در مخازن آب کشتي هاي نمونه برداري شده يافت گرديد. گونه هاي مورد نظر به عنوان گروه هاي پلانکتوني غالب و بومي مناطق گرمسيري اقيانوسي ناحيه هند – آرام و بومي آب هاي خليج فارس  مي باشند و پيش از اين نيز از آب هاي خليج فارس گزارش شده است و بر همين اساس گونه هاي مضر و جديدالورودي محسوب نمي شوند.