سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
محمد اکبری – دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان

چکیده:
همواره بین انسان و طبیعتش پیوند ناگسستنی وجود داشته است و بر دیربازی است که از گیاهان جهت درمان بهره گرفته است. فیتوتراپی نوین برگرفته از دو مقوله قوم گیاهی و اتنوفارماکولوژی شاید پاسخی به بازگشت جهان امروز به گیاهان طبیعی باشد. مواد مؤثره موجود در گیاهان د ارویی به همراهی مواد مصلح دیگر در کل گیاه پیوسته تعادل بیولوژیک را برقرار می نماید فیتوتراپی سنتی پایه ای از طب سنتی با رویکرد جامع نگراست شهرستان الیگودرز با فرهنگ غنی مصارف گیاهان دارویی، تنوع پراکنش و توپوگرافی خاص امکان منحصر به فردی برای مطالعات فیتوتراپی سنتی را فراهم آ ورده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی فیتوتراپی سنتی ۲۰ گونه از گیاهان پرمصرف منطقه الگودرز است. روش تحقیق مصاحبه کیفی با آگاهان محلی،مرور کتب معتبر گیاهان دارویی لرستان و آزمایشات فیتوشیمی مقدماتی د و گونه گیاهی منطقه است.