سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی عبادزاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
امیرحسین حاج احمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

روش خوش هبندی فازیِFCMدر تقطیع تصاویر از کارایی بسیار خوبی بر خوردار است. اما در صورتی که تصویر به کمی نویز آغشته شده باشد، به مقدار قابل توجهی از کارایی آن کاسته می شود. در این مقاله هدف استفاده از وابستگی مکانی پیکسلهای تصویر در تقطیع یک تصویر با روش خوشه بندی فازی است. بدین منظور روشی پیشنهاد می شود که قادر است با فیلتر کردن مقادیر تعلق بدست آمده برای خوشه های مختلف در طی فرایند تقطیع بر مقاومتFCM درمقابل نویزهای گاسی و فلفل-نمکی به مقدار بسیار زیادیبیفزاید. در چندین آزمایش، مقاومت این روش در مقابل نویزهای مختلف با روش های رایج دیگر مانندRFCM و SFCM مقایسه شده است. نتایج آزمایشات نشان دهندةمقاومت بالاتر روش پیشنهاد شده در مقایسه با سایر روشها است.