سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود آتشبار – دانشجوی دکترای گرایش مخابرت، دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، ته
محمدحسین کهائی – دانشیار گروه مخابرات، دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ا

چکیده:

در مکانِ یابی پسیو، استفاده از ترکیب مقادیر TDOA و FDOA صحت تخمین را بهبود بخشیده است. برای این منظور، باید یک معادله غیرخطی ازFDOA و TDOA حل شود. یک روش ارائه
شده برای حل این مسئله درحالتی که سیگنال هدف ایستان باشد، استفاده از فیلتر وفقی تکهای میباشد. دراین روش اگرچه خطای تخمین مکان نسبت به دیگر روشهای خطی سازی کاهش مییابد ولیRMSE تخمین باز هم از کران CRLB فاصله دارد. در این مقالهبرای کاهش خطای تخمین مکان روش فوق، تابع بهبود دهنده ضرائب را پیشنهاد میدهیم. نتایج شبیهسازیهای انجام شده حاکی که استفاده از این تابع، باعث کاهش خطای تخمین در مکانیابی میشود.