سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
سحر قلعه نویی – گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران
کوثر نادری صفار – گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران
شاهرخ کاظم پوراوصالو – گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علی اصغر معصومی – بخش گیاه شناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران

چکیده:
سرده گون (بخشهAcanthophaceشامل۱۰-۹گونه می باشد که ۷ گونه انحصاری ایران می باشند. فیلوژنی مولکولی ۲۵ تاکسون شامل ۱۳ نمونه متعلق به ۷ گونه از بخشهAcanthophaceو ۸ گونه از بخشه های خویشاوند به عنوان درون گروه و گونه هایOxytropis szovitsii و Oxytropis ousheriبه عنوان برون گروه با استفاده از داده های حاصل از توالیnrDNA ITS مورد بررسی قرار گرفت . داده ها با استفاده از روش های پارسیمونی، درست نمایی و بیزین آنالیز شد. طول توالیnrDNA ITSدراین تاکسون ها ۶۰۱ تا ۶۰۶ نوکلئوتید متغیر است. از این میان ۶۰ جایگاه نوکلئوتیدی اطلاعاتی هستند. آنالیز فیلوژنی داده ها نشان می دهد که بخشهAcanthophaceدر وضعیت حاضر تک تبار نمی باشد. گونه های این بخشه به جزA.ovigerusدر یک کلاد بزرگ باحمایت ۰,۹۹ قرار می گیرندA.lycioidesبا ۵ نمونه آنالیز شده از ۳ منطقه جغرافیایی در چهار شاخه مجزا قرار می گیرند که نشانگرعدم تک تباری گونه در مفهوم فعلی است.