مقاله قابليت تميز دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه چهار با استفاده از سياهه مديريت کيفيت، سازمان يادگيرنده و مديريت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: قابليت تميز دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه چهار با استفاده از سياهه مديريت کيفيت، سازمان يادگيرنده و مديريت دانش
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت کيفيت
مقاله سازمان يادگيرنده و مديريت دانش
مقاله توان تشخيص
مقاله دانشگاههاي آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: قورچيان نادرقلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش تعيين توان تشخيص پرسشنامه مديريت کيفيت، سازمان يادگيرنده و مديريت دانش در تفکيک دانشگاههاي آزاد اسلامي به گروههاي جامع و غيرجامع بوده است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در منطقه چهار كشور (۲۰ واحد دانشگاهي) تشكيل دادند که به طور تصادفي ساده و با رعايت نسبت سهمي، از بين آنها ۱۲ واحد دانشگاهي (جامع، بسيار بزرگ، بزرگ، متوسط و كوچك) انتخاب گرديدند و به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از بين آنها ۷۰۰ نفر از دانشجويان و اعضاي هيات علمي انتخاب شدند. روش انجام اين پژوهش از نوع همبستگي بود. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه تعديل يافته سازمان يادگيرنده واتكينز و مارسيك (۲۰۰۳)، پرسشنامه محقق ساخته مديريت دانش با استناد به نظريه نوناكا و تاكوچي (۱۹۹۶) و پرسشنامه محقق ساخته مديريت كيفيت فراگير با استناد به زيربناي تئوريك نظريه خانه پدهي (۲۰۰۶) استفاده شد. روايي (سازه و محتوايي) و پايايي (آلفاي کرونباخ) اين سه پرسشنامه بررسي و تاييد گرديد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از بسته آماري علوم اجتماعي تحليل گرديد. از آزمونهاي آماري در دو سطح توصيفي و استنباطي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، آزمون همبستگي کانونيکال و آزمون تحليل تشخيص) استفاده شد. نتايج تحليل تشخيص نيز نشان داد كه رتبه بندي دانشگاهها بر اساس متغيرهاي اصلي پژوهش بجز يك دانشگاه در بقيه موارد مشابه با رتبه بندي كلي سازمان مركزي دانشگاه آزاد بوده است. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان دريافت كه سياهه مديريت کيفيت، سازمان يادگيرنده و مديريت دانش رتبه بندي دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه چهار كشور به دانشگاه جامع و غيرجامع را ميسر ساخته است.