مقاله قابليت پيش بيني كنندگي فرهنگ سازماني و فشار رواني شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: قابليت پيش بيني كنندگي فرهنگ سازماني و فشار رواني شغلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله فشار رواني شغلي
مقاله علايم فشار رواني
مقاله منابع فشار رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي سيده منوره
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش به منظور بررسي ارتباط ابعاد فرهنگ سازماني با فشار رواني شغلي (علايم فشار رواني و منابع فشار رواني) كاركنان شركت پالايش نفت تبريز انجام شد.
روش: از كاركنان شركت پالايش نفت تبريز، ۲۴۸ نفر به روش نمونه گيري تصادفي، به عنوان گروه آزمون انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش (فرهنگ سازماني و فشار رواني شغلي) از پرسش نامه هاي فرهنگ سازماني و پرسش نامه علايم فشار رواني و منابع فشار رواني شغلي استفاده شد.
يافته ها: بين فرهنگ سازماني و فشار رواني شغلي همبستگي منفي وجود داشت (P<0.01). خرده مقياس فرهنگ سازماني مشاركتي، %۲۱ واريانس فشار رواني شغلي و خرده مقياس هاي فشار رواني (علايم فشار رواني، سبك باري نقش، تعارض در بين همكاران، بيگانگي، سنگين باري نقش، محيط كار و فقدان كنترل) %۳۲ واريانس فرهنگ سازماني كاركنان را تبيين كردند. بين ميزان فرهنگ سازماني در ابعاد مختلف آن با ابعاد مختلف فشار رواني شغلي رابطه تعاملي وجود داشت.
نتيجه گيري: با وجود كم بودن فشار رواني، فرهنگ سازماني مشاركتي در درازمدت مي تواند براي جلوگيري از ايجاد فشار رواني مورد استفاده قرار گيرد.