سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پژمان نوری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهی
حسین توکلی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا در سیستم حمل و نقل عمومی، سرمایه گذاری در تأسیسات و امور مربوط به این سیستم از جمله تونل های راه آهن افزایش یافته و بنابراین در راستای طرح توسعه خطوط راه آهن ایران، احداث راه آهن اصفهان – شیراز مورد مطالعه قرار گرفته است . تعیین سیستم نگهداری تونل راه آهن مرودشت به روش RMi (شاخص توده سنگ ) با توجه به دو پارامتر اصلی شامل فاکتور کیفیت زمین (مشتمل بر ۹ متغیر: فاکتورهای تعدیل سطح تنش و نیروی ثقل، مقاومت فشاری تک مح وری، پارامتر درزه داری، حجم بلوک، فاکتور شرایط درزه، ضرایب تداوم درزه، زبری درزه و هوازدگی درزه) و فاکتور اندازه (مشتمل بر ۴ متغیر : قطر تونل،ابعاد بلوک، فاکتورهای تعدیل تعداد و جهت دسته درزه ها) صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Minitab14 و روش شبیه سازی داده ها و شبکه درختی رویداد event treeقابلیت اعتماد سیستم نگهداری تونل محاسبه شده است روش کار، ایجاد اعداد تصادفی در بازه (بیشترین مقدار ، کمترین مقدا ر ) برای آن پارامتر، رسم هیستوگرام و سپس برازش تابع توزیع هر متغیر بوده و در نهایت تعیین قابلیت اعتماد صورت گرفته است . نتایج نشانمی دهد که نگهداری تونل راه آهن مرودشت از قابلیت اعتماد ۴۰% یا ۰/۴ برخوردار است