سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین توکلی – استادیار، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان – ایران
رضا رحمن نژاد – استادیار، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان – ایران

چکیده:

امروزه با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا، سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنائی از جمله سد سازی افزایش یافته است. تونلهای آبرسانی بعنوان شاهرگ ارتباطی بین ذخیره آب بالا دست سد و
تاسیسات تولید انرژی الکتریکی در پائین دست عمل میکنند. فشار قابل تحمل وارده به نگهداری بتنی این سازه و شرایط بحرانی در حالت تمام مقطع ویا نیمه مقطع خیس از موارد مهم بوده و مورد
علاقه مهندس طراح است. طراحی نگهداری تونل آبرسانی اتابارکیان با توجه به پنج پارامتر مؤثر شامل؛سطح مقطع، مدول الاستیسیته، ضخامت نگهداری، عمق تونل و نسبت تن شهای وارده در
روسیه انجام پذیرفته است. در این تحقیق با استفاده از متد شبیه سازی مونت کارلو طراحی فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قابلیت اعتماد محاسبه شده است. متدکارایجاد اعداد تصادفی وپس
از آن متغیرهای تصادفی برای هر پارامتر با توجه به نتایج توزیع طبیعی می باشد. بدست آوردن تابعتوزیع« ضریب اطمینان طراحی » در مرحله بعد انجام پذیرفته و سپس قابلیت اعتماد سازه و آنالیز حساسیت صورت میپذیرد. نتایج نشان میدهد که طراحی انجام شده جهت نگهداری بتنی تونل آبرسانی از قابلیت اعتماد بالایی (۰/۹۹۹۵) برخوردار است.